Особлива інформація


Основним видом дiяльностi ТОВ "Трiумф"

     Основним видом дiяльностi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф", що приносить прибуток, є забезпечення юридичних та фiзичних осiб послугами, що пропонує портивно-розважальний комплекс "Княжiй Двiр". Тому ринком збуту послуг емiтента переважно є м. Київ та Київська область.
     Основними споживачами послуг емiтента є юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти що мають потребу в замiському комплексному елiтному вiдпочинку, а також мають потребу у примiщеннях для проведення конференцiй, семiнарiв та iнших дiлових заходiв в осiнньо-зимовий перiод.
     Галузь є достатньо конкурентною. Емiтент працює на ринку в умовах конкуренцiї з iншими компанiями. Основними конкурентами ТОВ «ТРIУМФ» у класi послуг, що надаються рестораном є ресторани «Петровський Бровар», «Три мушкетери», «Гостинний Двiр». У класi послуг спортивно-розважального характеру комплекс "Княжiй Двiр" практично не має конкурентiв на даному територiальному сегментi.
     Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок пiдвищення рентабельностi дiяльностi та збiльшення чистого прибутку. Обсяг робочого капiталу цiлком задовольняє поточнi потреби. Покращення лiквiдностi вiдбуватиметься з поступовим погашенням дiючих позик та досягненням планових показникiв вiд вкладень в iнвестицiйнi проекти...